Νέα
2310566767

Νέα

COVID-19 & Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Koronovirus Gdpr

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εξέδωσε κείμενο Κατευθυντήριων Γραμμών στο πλαίσιο της διαχείρισης της εξάπλωσης του Covid 19. Ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω:

  • Το δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι απόλυτο δικαίωμα. Πρέπει να εκτιμάται σε σχέση με τη λειτουργία του στην κοινωνία και να σταθμίζεται σε σχέση με άλλα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως η ζωή και η υγεία (σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας).
  • Οι πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας ενός φυσικού προσώπου, ενδεικτικά, η διαπίστωση ενδείξεων ασθένειας - βήχας, καταρροή, θερμοκρασία ανώτερη της φυσιολογικής- η κατ’ οίκον παραμονή του λόγω ασθένειας κ.α, συνιστούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν στην υγεία και υπόκεινται σε αυστηρότερο καθεστώς προστασίας.
  • Πληροφορίες όπως, εάν ένα υποκείμενο των δεδομένων ταξίδεψε πρόσφατα σε αλλοδαπό κράτος με εκτεταμένη διάδοση του κορωνοϊού ή εάν οικείος ή συνεργάτης του είναι ασθενής ή έχει προσβληθεί από τον κορωνοϊό, δεν αφορούν την υγεία του συγκεκριμένου υποκειμένου και, συνεπώς, δεν αποτελούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ειδικής κατηγορίας, αλλά δύναται υπό προϋποθέσεις να συνιστούν απλά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
  • Η προφορική ενημέρωση ότι το υποκείμενο των δεδομένων νοσεί από τον κορωνοϊό ή ότι η σωματική θερμοκρασία του έχει μετρηθεί ως ανώτερη του φυσιολογικού συνιστούν μεν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, πλην όμως η σχετική νομοθεσία δεν εφαρμόζεται εάν οι ανωτέρω πληροφορίες δεν έχουν περιληφθεί σε σύστημα αρχειοθέτησης σε περίπτωση μη αυτοματοποιημένης (χειροκίνητης) επεξεργασίας ή δεν έχουν περιληφθεί σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία.
  • Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα υγείας στο πλαίσιο λήψης μέτρων κατά του κορωνοϊού διενεργείται από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές ως απαραίτητη για λόγους δημοσίου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας. Ως εκ τούτου οι αρμόδιες δημόσιες αρχές αποτελούν τους υπευθύνους επεξεργασίας που επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα απλά και υγείας (ειδικής κατηγορίας) για την προστασία της δημόσιας υγείας.
  • Ο υπεύθυνος επεξεργασίας, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, λαμβάνοντας τα αναγκαία μέτρα για την αποτροπή της διάδοσης του COVID-19 ενδέχεται να προβεί σε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα προς τα άρθρα 5, 6 και 9 του ΓΚΠΔ, χωρίς να μπορεί εκ προοιμίου να αποκλειστεί ως απαγορευμένη οποιαδήποτε πράξη επεξεργασίας, ιδίως στην παρούσα χρονική κρίσιμη και πρωτόγνωρη συγκυρία.

 

Δείτε αναλυτικά τις Κατευθυντήριες γραμμές της Αρχής.