Γενική Νομοθεσία GDPR
2310566767

Γενική Νομοθεσία GDPR

ΑΠΟΦΑΣΗ 46/2018

Αθήνα, 24-05-2018

Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3993/24-05-201

Η Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Ολοµέλειας στο κατάστηµά της την 22-05-2018 µετά από πρόσκληση του Προέδρου της, προκειµένου να εξετάσει ανακύπτοντα ζητήµατα εφαρµοστέου δικαίου κατά τηνµεταβατική περίοδο µέχρι τη δηµοσίευση του εθνικού νόµου. Παρέστησαν οι Κ. Μενουδάκος, Πρόεδρος, ο οποίος εκτέλεσε και χρέη εισηγητή, Α. Συµβώνης, Σ. Βλαχόπουλος, Κ. Λαµπρινουδάκης, Χ. Ανθόπουλος, τακτικά µέλη, και Εµ. ∆ηµογεροντάκης, αναπληρωµατικό µέλος, σε αντικατάσταση του τακτικού µέλους Ε. Μαρτσούκου, η οποία αν και κλήθηκε νοµίµως εγγράφως δεν παρέστη λόγω κωλύµατος. Παρούσες στη συνεδρίαση, χωρίς δικαίωµα ψήφου, ήταν οι Ε. Ι. Τσακιρίδου, Φ. Καρβέλα και Γ. Παναγοπούλου, ειδικοί επιστήµονες, οι οποίες αποχώρησαν µετά τη συζήτηση και πριν από τη διάσκεψη και τη λήψη αποφάσεως, και η Ε. Παπαγεωργοπούλου, υπάλληλος του Τµήµατος ∆ιοικητικών Υποθέσεων, ωςγραµµατέας.

Η Αρχή εξέτασε ζητήµατα εφαρµοστέου δικαίου κατά την µεταβατική περίοδο µέχριτη δηµοσίευση του εθνικού νόµου, όπως η αρµοδιότητα της Αρχής για χορήγηση αδειώνσε περιπτώσεις µη επιβαλλόµενες από τον Γενικό Κανονισµό για την Προστασία ∆εδοµένων.

 

Διαβάστε ολόκληρο το έντυπο:

screen gdpr2

Πηγή: ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ