Γενική Νομοθεσία GDPR
2310566767

Γενική Νομοθεσία GDPR

ΑΠΟΦΑΣΗ 65/2018

Αθήνα, 16-10-2018

Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8187/16-10-2018

 

Η Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Ολοµέλειας στην έδρα της την Τρίτη 9-10-2018 µετά από πρόσκληση του Προέδρου της, προκειµένου να εξετάσει το ζήτηµα της διατήρησης ή τροποποίησης του σχεδίου καταλόγου µε τα είδη των πράξεων επεξεργασίας που υπόκεινται στην απαίτηση για διενέργεια εκτίµησης αντικτύπου σχετικά µε την προστασία δεδοµένων κατόπιν της µε αριθµό 7/2018 σχετικής γνώµης που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Προστασίας ∆εδοµένων (ΕΣΠ∆). Παρέστησαν ο Πρόεδρος της Αρχής Κωνσταντίνος Μενουδάκος και τα τακτικά µέλη Κωνσταντίνος Χριστοδούλου, Αντώνιος Συµβώνης, Σπυρίδων Βλαχόπουλος, Κωνσταντίνος Λαµπρινουδάκης, ως εισηγητής, Χαράλαµπος Ανθόπουλος και Ελένη Μαρτσούκου, επίσης ως εισηγήτρια. Παρούσα στη συνεδρίαση, χωρίς δικαίωµα ψήφου, ήταν η Ευφροσύνη Σιουγλέ, ελέγκτρια, ως βοηθός εισηγητή και η
Ειρήνη Παπαγεωργοπούλου, υπάλληλος του Τµήµατος ∆ιοικητικών Υποθέσεων, ως γραµµατέας.

Η Αρχή έλαβε υπόψη τα παρακάτω:
Με την µε αριθµό 53/2018 Απόφασή της, η Αρχή αποφάσισε την κατάρτιση σχεδίου καταλόγου µε τα είδη των πράξεων επεξεργασίας που υπόκεινται στην απαίτηση για διενέργεια εκτίµησης αντικτύπου σχετικά µε την προστασία δεδοµένων (ΕΑΠ∆) βάσει του άρθρου 35 παρ. 4 του Γενικού Κανονισµού Προστασίας ∆εδοµένων (ΕΕ) 679/2016 (ΓΚΠ∆). Η Αρχή, πριν την έκδοση του εν λόγω καταλόγου, εφάρµοσε, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 35 παρ. 6 του ΓΚΠ∆, τον µηχανισµό συνεκτικότητας που αναφέρεται στο άρθρο 63 ανακοινώνοντας το σχέδιο καταλόγου στο ΕΣΠ∆. Το ΕΣΠ∆ κατά τη συνεδρίαση της ολοµέλειας της 25ης Σεπτεµβρίου 2018 εξέδωσε τη γνώµη 7/20181 σχετικά µε το σχέδιο καταλόγου ΕΑΠ∆ της Αρχής βάσει του άρθρου 64 παρ. 1 του ΓΚΠ∆. Με τη γνώµη αυτή, για την οποία ενηµερώθηκε η Αρχή µε ηλεκτρονικό τρόπο στις 2 Οκτωβρίου 2018, το ΕΣΠ∆ ζητά από την Αρχή την τροποποίηση του σχεδίου καταλόγου βάσει των περιλαµβανοµένων σε αυτή συστάσεων.

 

Διαβάστε ολόκληρο το έντυπο:

screen gdpr4

Πηγή: ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ