Βιντεοεπιτήρηση
2310566767

Βιντεοεπιτήρηση

Υποδείγματα για την ικανοποίηση του δικαιώματος ενημέρωσης κατά την επεξεργασία δεδομένων μέσω συστημάτων βιντεοεπιτήρησης

Αθήνα, 09/06/2020 Αρ. πρωτ: Γ/ΕΞ/3921/09-06-2020

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 2/2020

Α. Πληροφορίες πρώτου επιπέδου:

Σε πρώτο επίπεδο απαιτούνται προειδοποιητικές πινακίδες, στις οποίες αναφέρονται τα βασικά χαρακτηριστικά της επεξεργασίας. Οι πινακίδες πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε να είναι ευδιάκριτες από όλα τα πιθανά σημεία εισόδου στον επιτηρούμενο χώρο.

Υποχρεωτικές πληροφορίες πρώτου επιπέδου:

  • Σκοπός της επεξεργασίας
  • Ταυτότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας ή/και του εκπροσώπου του
  • Αναφορά στα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων
  • Παραπομπή στην αναλυτική ενημέρωση (2ο επίπεδο ενημέρωσης). Συστήνεται η χρήση συνδέσμου σε ιστοσελίδα (με URL ή QR-code). Αν ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν διαθέτει ιστοσελίδα, οφείλει να παραπέμψει στο χώρο όπου τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να βρουν την αναλυτική ενημέρωση.
  • Αναφορά των στοιχείων επικοινωνίας του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO), στις περιπτώσεις για τις οποίες έχει ορισθεί.

Περαιτέρω, σε περίπτωση κατά την οποία η επεξεργασία δεν περιλαμβάνεται στις τυπικά αναμενόμενες από ένα υποκείμενο των δεδομένων, η πινακίδα πρώτου επιπέδου πρέπει να περιλαμβάνει περαιτέρω πληροφορίες, όπως διαβιβάσεις σε μη αναμενόμενους τρίτους (π.χ.διαβίβαση εκτός ΕΕ) ή υπέρβαση των χρονικών διαστημάτων τήρησης δεδομένων που ορίζονται στην οδηγία 1/2011. Στο άρθρο 9 της οδηγίας 1/2011 της Αρχής προσδιορίζονται οι αναμενόμενοι αποδέκτες, όπως π.χ. οι αρμόδιες διωκτικές αρχές.

Διαβάστε ολόκληρο το έντυπο:

screen videoepitirisi2

Πηγή: ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ