Βιντεοεπιτήρηση
2310566767

Βιντεοεπιτήρηση

Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997.

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006)

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 12ης Ιουλίου 2002 σχετικά µε την επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ΕΕ L 201/37 της 31ης Ιουλίου 2002).

Άρθρο 1

Σκοπός
Σκοπός των διατάξεων των άρθρων 1 έως 17 του παρόντος νόµου είναι η προστασία των θεµελιωδών δικαιωµάτων των ατόµων και ιδίως της ιδιωτικής ζωής και η θέσπιση των προϋποθέσεων για την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Άρθρο 2

Ορισµοί
Πέραν των ορισµών που περιλαµβάνονται στο άρθρο 2 του ν. 2472/1997 (ΦΕΚ 50 Α'), όπως ισχύει, λαµβανοµένων δε υπόψη των ορισµών του ν.3431/2006 (ΦΕΚ 13 Α') νοούνται, για τους σκοπούς του νόµου αυτού, ως:

1. «συνδροµητής»: κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που έχει συνάψει σύµβαση µε φορέα παροχής διαθεσίµων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την παροχή των υπηρεσιών αυτών.

2. «χρήστης»: κάθε φυσικό πρόσωπο που χρησιµοποιεί διαθέσιµη στο κοινό υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών, για προσωπικούς ή επαγγελµατικούς σκοπούς, χωρίς να είναι απαραίτητα συνδροµητής της εν λόγω υπηρεσίας.

 

Διαβάστε ολόκληρο το έντυπο:

screen videoepitirisi3

Πηγή: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ